You are hereПравила оформлення тез

Правила оформлення тез


By admin - Створено 29 Листопад 2010

  

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 1. Текст повинен бути набраний у Wordу форматі А4, гарнітура TimesNewRoman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (поля сторінок: ліве – 2 см, праве – 2см, верхнє та нижнє – 2 см), абзац 1,25.
 2. 1-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру шрифт жирний курсивом, розмір16 (лише для прізвища та ініціалів));
 3. 3-й, 4-й (і 5-й) рядки: відомості про автора (про авторів[1]): науковий ступінь, звання та місце роботи (курсивом через кому); інтервал 1 (лише для відомостей про автора (авторів));
 4. Далі: назва доповіді (вирівнювання по центрушрифт жирний ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 14);
 5. Через один рядок відступу подається текст (тези) доповіді (вирівнювання по ширині). Обсяг: 1 – 4 повні сторінкиформату А4 (1 повна, 2 повні, 3 повні або 4 повні сторінки).
 6. Після тексту доповіді подається Список літератури (пронумерований список; вирівнювання по ширині) – в алфавітному порядку, відповідно до чинних стандартів.Список літератури не повинен перевищувати 1 сторінки сумарного обсягу. Назва Список літератури друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка). Список джерел ілюстративного матеріалу подавати окремо, після списку літератури.
 7. Ілюстративний матеріал подається курсивом. Значення слів тощо беруться в лапки.
 8. Підрядкові виноски не допускаються.
 9. У тексті слід розрізняти знаки тире (–) та дефісу (-).
 10. Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер джерела, сторінка], наприклад: [1, с. 13].
 11. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами.

 

      Файл з тезами обов’язково повинен бути наданий в електронному вигляді.

 

 

Увага!

      Координатори конференції залишають за собою право повертати тези авторам у разі, якщо ними не були дотримані вимоги до їх оформлення.

      Тези доповідей, надіслані пізніше вказаного терміну, а також без попередньої оплати, не розглядаються.

      Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Тези не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій.

 

 

Зразок

О. В. Карпенко,

к. пед. наук, ст. викладач кафедри теорії,

практики та перекладу німецької мови,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

 

        Комп’ютеризація процесу навчання іноземній мові та використання мультимедійних засобів навчання мають безліч переваг.

… … …

 

Список літератури

1. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания / Ю.С. Степанов. – М.: Просвещение, 1975. – 453 с.

2. …[1] якщо тези підготували кілька авторів (у співпраці)